Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu


v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Cenník je spracovaný v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov.


Cenník platný od 03.01.2023

V prípade zrušenia termínu menej ako 24h.vopred bez relevantného dôvodu (PN, OČR, ktorá nastala v deň ošetrenia) - zmluvná pokuta v súlade s dohodou o poskytovaní služieb vo výške 100% ceny výkonu.

Cenník našich služieb v PDF formáte si môžete stiahnuť tu